Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Deti, mládež,   stretnutie 12.8. v piatok o 17:00 hod. na fare….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.