Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu augustová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať!
  •  Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202,  účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.