Druhá adventná nedeľa

  • Dnes – 6.12.je zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • 13.12. zbierka na Rádio Lumen….
  • V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni (za príchod Kristovho Kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, za pokoj a spravodlivosť vo svete). Záväzný je jeden deň.
  • Od 30. októbra až do 18. decembra 2020 v piatky prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  • Farský kostol (vestibul – babinec ) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č.: 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 . Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)