Druhá adventná nedeľa „B“

  • Budúcu nedeľu je decembrová zbierka na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Deti budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom detská sv. omša 18:30 hod. v kostole
  • Zimné kántrové dni – v stredu, piatok a v sobotu, obsah – Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • V utorok  a vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)
  • Spoveď pred Vianocami: budúcu nedeľu 17.12.: Bidovce – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica – 15:00 hod. (štyria kňazi)
  • Gr. kat spoveď – Svinica 16.12. v sobotu 14:00 hod., po nej sv. liturgia 15:00 hod.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!