Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Gr. kat.:  Spoveď vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.;19:00 hod. liturgia, v Nižnej Kamenici v utorok o 18:30 hod. spoveď; 19:00 liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • V nedeľu – 4.9.2022 bude pri všetkých sv. omšiach Veni Sancte a požehnanie školských tašiek
  • Z dôvodu rekonštrukcie kostola vo Svinici sú sv. omše vo všedné dni v Pastoračnom centre na fare, v nedeľu v Kultúrnom dome vo Svinici.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.