Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu – 11.9. bude septembrová zbierka na kostol, za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!
  • Z dôvodu rekonštrukcie kostola vo Svinici sú sv. omše vo všedné dni v Pastoračnom centre na fare, v nedeľu v Kultúrnom dome vo Svinici.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • https://farnostsvinica.sk/