Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu, 16.10.2022, bude októbrová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Stretko detí v piatok 17:00 hod. na fare….
  • Posol Božského Srdca na r.2023 …. predplatné 11€ v sakristii, prihlásiť sa čo najskôr
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať čo najskôr v sakristii.
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165