Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

  • Ďakujem za brigádu vo farskom kostole….
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 17:00 spoveď; 18:00 liturgia, Nižná Kamenica v utorok 17:30 spoveď; 18:00 liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Posol Božského Srdca na r.2023 …. 11€ v sakristii, prihlásiť sa čo najskôr
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!