Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

  • 6 – 7. 10. Arcidiecézna púť k Ružencovej Panne Márii do Obišoviec. Program na výveske.
  • Októbrová pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!
  • Gr.kat.: Svinica – utorok, Nižná Kamenica – štvrtok.
  • Minulú nedeľu vo Svinici pri zbierke na kostol sa vyzbieralo 520€, všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí svojou milosťou!