Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

  • Spovedanie chorých bude v piatok o 10:00 hod.
  • 5. – 6. 10. : Arcidiecézna púť k Ružencovej Panne Márii do Obišoviec. Program na výveske
  • Októbrová pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!
  • Minulú nedeľu sa vo Svinici pri zbierke na kostol vyzbieralo 460€. Z pohrebu + Stanislava Mašlara darovali na kostol 100€; bohuznáma 50€. Všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí!
  • Gr.katolíci: Nižná Kamenica: v utorok o 18.30 hod. spoveď, o 19:00 hod.  liturgia, Svinica:  vo štvrtok o 18:00 hod. spoveď, o 19:00 hod. liturgia
  • Birmovanci budú mať prvé stretnutie v piatok vo farskom kostole vo Svinici – začne o 19:00 hod. sv. omšou a po nej stretko….