Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 20.6., je zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 27.6., bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165.  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • V piatok detská sv. omša, stretnutie detí o 18:30 hod. na fare … po sv. omši nácvik v kostole.