Piata pôstna nedeľa

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu 10.4.2022 Bidovce  – 14:00 hod., Nižná Kamenica  –  15:00 hod.,  Svinica  –  16:00 hod.;   štvrtok 7.4. Košický Klečenov – 18:30hod.
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod., 19:00 hod. liturgia; v Nižnej Kamenici v utorok 18:00 hod., 18:30 hod. liturgia
  • Dnes, na 5. pôstnu nedeľu, celoslovenská zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Pripomínam krížové cesty (KC) v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje). + katechéza vo Svinici v piatok 8.4.2022
  • Na kvetnú nedeľu požehnanie čerstvých zelených ratolestí a spomienka Pánovho vstupu do Jeruzalema.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.