Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Ohlášky…
  • Všetkých Vás srdečne pozývame na ODPUSTovú slávnosť sv. Anny v kaplnke v Nižnej Kamenici budúcu nedeľu, 30.7.2023 o 11:00 hod. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude vdp. František Slovák, farár v Sedliciach
  • Spoveď pred odpustom v Nižnej Kamenici v stredu pred sv. omšou o 17:30 hod.
  • Deti, mládež,   stretnutie v piatok, 28.7.,  o 17:00 hod. na fare….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!.