Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Odpustky pre duše v očistci môžeme získať: 1.-8.11., podmienky: návšteva cintorína s modlitbou za duše v očistci, vyznanie viery, sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčiť pripútanosť k hriechu, 2.11. úplné odpustky: návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána a vyznanie viery (+ ostatné podmienky)
  • Úplné odpustky za obvyklých podmienok môže získať veriaci, ktorý v stredu 9.11. na sviatok  Výročia posviacky Lateránskej baziliky nábožne navštívi katedrálu a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha…
  • Budúcu nedeľu bude Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za milodary.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk; tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!