Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Dušičková pobožnosť:   1.11. (utorok) Bidovce 13:30 hod., Nižná Kamenica 14:00 hod., Svinica 15:00 hod., (polhodinu pred pobožnosťou ruženec za duše v očistci – ruženčiari)
  • Odpustky pre duše v očistci môžeme získať: 1.-8.11., podmienky: návšteva cintorína s modlitbou za duše v očistci, vyznanie viery, sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčiť pripútanosť k hriechu, 2.11. úplné odpustky: návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána a vyznanie viery (+ ostatné podmienky).
  • Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame všetkých ľudí, aby si v čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici v pondelok 17:00 hod.; 18:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica: v utorok 17:30 hod. spoveď; 18:00 hod. liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk; tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!