Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Minulú nedeľu pri zbierke na misie sa vyzbieralo 350€ (Svinica 130,50€; Nižná Kamenica 119,50€; Bidovce 100€ ), všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí svojou milosťou!
  • Katechetický fond – odoslané 39,87€
  • Dušičková pobožnosť: 
  • 1.11. Svinica 13:30, Bidovce 14:30, Nižná Kamenica 15:00 (polhodiny pred pobožnosťou ruženec za duše v očistci – ruženčiari)
  • Odpustky pre duše v očistci môžeme získať 1. – 8.11., podmienky: návšteva cintorína s modlitbou za duše v očistci, sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčiť pripútanosť k hriechu, 2.11. návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána a vyznanie viery (+ ostatné podmienky).