Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

  • Budúcu nedeľu – 27.11. bude zbierka na CHARITU, darcom Pán Boh zaplať!
  • Dnes, 20. 11. 2022, je novembrová zbierka na kostol, darcom nech Pán Boh vynahradí štedrosť svojou milosťou…
  • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre…
  • Požehnanie adventných vencov na Prvú adventnú nedeľu.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Dnes na slávnosť Krista Kráľa možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok – kto sa nábožne zúčastní na modlitbe: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia….